ІНТЕГРАТИВНА ПАРАДИГМА ПРОЕКТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ШОУ-БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ АРТИЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ

Вікторія Генріхівна Плахотнюк

Анотація


У статті аналізуються інтегративна парадигма, яка залишається домінуючою та існує в різних теоріях як проект, арт-проект, шоу-бізнес в контексті артизації в іншокультурних, іншохудожніх вимірах буття, а також менеджмент в мистецтві. Харатеризуються ознаки видовищності та сценічного втілення образу в естраді та шоу-бізнесі, мас-медіа як інтегративний простір арт-проектів. Визначаються стратегії здійснення бізнес-плану та просування шоу-продукту на ринок.

Ключові слова: шоу-бізнес, естрада, видовище, сцена, мистецтво.

В статье анализируются интегративная парадигма, которая остается доминирующей и существует в различных теориях как проект, арт-проект, шоу- бизнес в контексте артизации в инокультурных, инохудожественных измерениях бытия, а также менеджмент в искусстве. Харатеризуються признаки зрелищности и сценического воплощения образа в эстраде и шоу-бизнесе, масс- медиа как интегративное пространство арт-проектов. Определяются стратегии осуществления бизнес-плана и продвижения шоу-продукта на рынок.

Ключевые слова: шоу-бизнес, эстрада, зрелище, сцена, искусство.

In the article the integrative paradigm, which remains dominant and there are different theories as design, art design, show business in the context of a inshokulturnyh standards, inshohudozhnih dimensions of life and management of art. Harateryzuyutsya features entertainment and stage embodiment of the image in stage and show business, media space as an integrative art projects. Identify strategies the implementation of business promotion plan and show the product to market.

Key words: showbiz and pop music, spectacle, stage, art.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дугин А. Поп-культура и знаки времени / Дугин А. – Санкт-Петербург : Амфора, 2005. – 495 с.

Ляшенко І. Ф. Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй / Ляшенко І. Ф. // Українська художня культура : навч. посіб. / За ред. І. Ф. Ляшенка. – Київ : Либідь, 1996. – С. 53–76.

Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / М. П. Мозговий. – Київ – 2007. – 19 с.

Переверзев М. А. Менеджмент в сфере культуры и искусства / Переверзев М. П., Т. В. Косцов. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 192 с.

Переверзев М. П. Менеджмент в молодежной политике / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 238 с.

Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради / Поплавський М. М. – Київ : Преса України, 2004. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.