ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ АКТОРА В РОЛІ

Михайло Михайлович Барнич

Анотація


У статті розглядається психологія акторського переживання в ролі. Йдеться про творчий стан, в якому актор здатен викликати заздалегідь заплановані необхідні реакції. Аналізується процес саморегулювання переживання в ролі, визначається психологічна установка актора під час гри стосовно глядача. Пропонуються шляхи та способи заволікання особи актора в акт переживання виконуваного в ролі.

Ключові слова: творчий стан актора, енергія переживання, процес саморегулювання переживання, психологічна установка актора, підмінні дії, удавання.

В статье рассматривается психология актерского переживания в роли. Речь идет о творческом состоянии, в котором актер способен вызвать заранее запланированные необходимые реакции. Анализируется процесс саморегулирования переживания в роли, определяется психологическая установка актера во время игры по отношению к зрителю. Предлагаются пути и способы завлечения актера в акт переживания исполняемого в роли.

Ключевые слова: творческое состояние актера, энергия переживания, процесс саморегулирования переживания, психологическая установка актера, подменные действия, представление.

The article deals with the psychology of th eactor's experience in the role. It is a creative state in which the actor is able to bring the necessary pre-planned response. Analyzes the process of self-experience a sdetermined by psychological setting of the actor during a game against the viewer. The way sand means of luring an actor in the act of experience as anexecutable.

Key words: creative state actor, theenergy experience, the process of self-regulation of emotions, attitudes actor, swingactionre presentation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л. С. Психология искусства / Выготский Л. С. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 306.

Якобсон П. М. Психология сценических чувств актера / Якобсон П. М. – Москва : Художественная литература, 1936. – С. 182.

Рождественская Н. В. Психология художественного творчества / Рождественская Н. В. – Санкт-Петербург : Изд-во СПб. гос. ун-та, 1995. – С. 190.

Барнич М. М. Міра та межі акторського переживання ролі / Барнич М. М. // Професійна освіта в галузі кіно-, телемистецтва : Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Луганськ, 13–14 грудня 2007 р.). – Луганськ, 2007. – С. 4–10.

Барнич М. М. Акторська техніка викликання переживання в ролі / Барнич М. М. // Культура і мистецтво у сучасному світі : Наукові записки КНУКіМ. – Випуск 13. – Київ, 2012. – С. 213–217.

Барнич М. М. Акторська рухова та мовленнєва механіка / Барнич М. М. // Культура і мистецтво у сучасному світі : Наукові записки КНУКіМ. – Вип. 12. – Київ, 2011. – С. 208–211.

Барнич М. М. Особливості праці актора над роллю в думках / Барнич М. М. // Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць – Вип. 26 / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ,2012. – Серія «Мистецтвознавство». – С. 5–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.