ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Анна Анатоліївна Мірошніченко

Анотація


У статті йдеться про умови формування професіонала з високим рівнем музично-освітньої підготовки. Обґрунтовано необхідність використання у процесі його формування методологічних принципів, що базуються на загальнофілософській і культурологічній основі. Зазначено, що лише за таких умов освітній потенціал музичної культури може одержати цілісне вивчення й ефективне використання набутих знань.

Ключові слова: музична культура, принцип, музична освіта, методика, культурологія, знання, фахівець.

В статье речь идет об условиях формирования профессионала с высоким уровнем музыкально-образовательной подготовки. Обосновывается необходимость использования в процессе его формирования методологических принципов, основанных на общефилософской и культурологической методологии. Отмечается, что только при таких условиях образовательный потенциал музыкальной культуры может получить целостное изучение и эффективное использование приобретенных знаний.

Ключевые слова: музыкальная культура, принцип, образование, методика, культурология, знания, специалист.

It is talking about the conditions of the formation of a professional with a high level of the musical and educational training in the article. The necessity of the using in the process of his formation of the methodological principles based on the philosophical and cultural methodology. It is noted that only under such conditions, the educational potential of the musical culture can get a holistic learning and effective use of the acquired knowledge.

Key words: musical culture, principle, education, technique, culture, knowledge, expert.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бузова О. Д. Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутніх вчителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Д. Бузова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 19 с.

Добриньова О. Л. Проблеми професійної музичної освіти // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку [Електронний ресурс]. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://intellectinvest. org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_13/.

Заливадный М. С. Теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности (опыт комплексной характеристики): автореф. дисс. ... канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство / М. С. Заливадный; Санкт- Петербургская гос. консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова; кафедра инструментовки и теории музыки. – Санкт-Петербург, 2000. – 23 с.

Ничкало Н. Г. Професійна освіта / Н. Г. Ничкало. – Київ : Вища школа, 2000. – 380 с.

Передерий О. И. Развитие отечественной педагогики музыкального образования в XIX – XX веках: автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / О. И. Передерий; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2010. – 44 с.

Попельницька О. 100 великих діячів культури України / О. Попельницька, М. Оксенич. – Київ : Арій, 2010. – 464 с.

Столярчук Л. І. Використання комп’ютерних технологій на уроках музики / Л. І. Столярчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/stolyarchuk-livikoristannya- kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-muziki/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.